• Książki, broszury, foldery

  Foldery

  Centrum Edukacji-Przyrodniczo Leśnej

  Muzeum Lasu i Drewna

  Leśny Zakład Doświadczalny

   

   

   

   

   

  Uroczysko Porszewice – miejsce przyjazne ludziom i środowisku

  wyd. Nadleśnictwo Grotniki
  Publikacja wydana w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów, zawiera opisy edukacyjnych ścieżek dendrologicznych i innych ciekawych miejsc Porszewic.

  Uroczysko Porszewice to miejsce położone na obrzeżach Łodzi, na terenie Nadleśnictwa Grotniki. To cześć starych drzewostanów mieszanych stanowiących strefę ochrony widokowej i ekologicznej założenia parkowo-willowego z początku XX wieku. Założenie to jest wpisane do rejestru zabytków. Na terenie dawnego parku znajdują się w rozproszeniu drewniane i murowane wille. Do największej drewnianej willi o nazwie “Lipy”, prowadzi pomnikowa aleja lipowa. W oparciu o najcenniejsze fragmenty wyznaczono w terenie ścieżkę imienia Międzynarodowego Roku Lasów 2011.
  Do Uroczyska Porszewice można także zaliczyć powstały na skraju lasu dawny cmentarz ewangelicko-augsburski, na którym w 1914 roku pochowano około 150 żołnierzy poległych w tym miejscu podczas jednej z największych i najkrwawszych batalii I wojny światowej, tzw. Bitwy Łódzkiej. Od 100 lat cmentarz ten, porośnięty leciwymi dębami, lipami i brzozami, jest nieużywany. Obecnie od parkingu leśnego do dawnego cmentarza prowadzi ścieżka imienia Bitwy Łódzkiej 1914 roku.
  Od 2009 roku w obrębie Uroczyska Porszewice funkcjonuje Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej, idealnie wkomponowany w przestrzeń leśną poprzez nasadzenia okalające nowopowstałe budynki, zielone patio oraz przylegające do nich nowe założenie ogrodowo-parkowe. Dla osób odwiedzających Ośrodek przygotowano ścieżkę imienia Jana Pawła II.
  Uroczysko Porszewice jest miejscem urozmaiconym zarówno pod względem przyrodniczym jak i kulturowym.

  Okładka            Broszura             Mapka

  Przewodnik – Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie

  Oprac. Hanna Będkowska

  Broszura prezentująca kolekcje i ofertę edukacyjną Muzeum Lasu i Drewna

  Pobierz przewodnik

   

   

   

   

  Interpretacja przyrody – na dobry początek
  Podręcznik dla interpretatorów przyrody i ich pracodawców

  Tłumaczenie z języka duńskiego. Publikacja porusza tematykę organizacji edukacji i treści merytorycznych przekazywanych odbiorcom działań edukacyjnych.

  Cena 15 zł.       Formularz do zamówienia.

 • Informacje ogólne

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
  ISSN 1509-1414

  Proceedings of the Center for Nature and Forestry Education

  Od 2020 roku wydawnictwo zostało zawieszone ostatni ukazał się zeszyt 60/3/2019

  Czasopismo wydawane w języku polskim z angielskimi streszczeniami.

  Zawiera oryginalne prace z dziedziny leśnictwa, edukacji przyrodniczo-leśnej oraz ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie.

  Wszystkie prace są recenzowane. Wykaz recenzentów oraz formularz recenzji znajdują się w zakładce “recenzja”

  Artykuły publikowane w kolejnych numerach SiM CEPL dostępne są również do pobrania w formie plików pdf (zob. Zeszyty SiM).

  Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

  Rada programowa:

  przewodniczący:

  Henryk Żybura (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawaie)

  członkowie:

  • Jerzy Borowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
  • Krzysztof Będkowski (Uniwersytet Łódzki)
  • Jolanta Błasiak (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
  • Michał Ciach (UR w Krakowie)
  • Marcin Gołębiowski (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
  • Wiesław Krzewina (CILP)
  • Janusz Kochanowski (PNBT)
  • Tadeusz Mizera (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
  • Piotr Paschalis-Jakubowicz (SITLiD)
  • Anna Pikus (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
  • Maciej Skorupski (UP w Poznaniu)
  • Małgorzata Sławska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
  • Jerzy Szwagrzyk (UR w Krakowie)
  • Krzysztof Stereńczak (IBL)
  • Adam Wasiak (BULiGL)
  • Michał Zasada (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
  • Dorota Zawadzka (Instytut Nauk Leśnych UŁ)
  Redaktorzy tematyczni
  • Biologia Dr Tomasz Janiszewski, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej Uniwersytetu Łódzkiego, tomjan(at)biol.uni.lodz.pl
  • Ekologia/ Turystyka Dr hab. Jarosław Skłodowski, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii Wydział Leśny SGGW w Warszawie, sklodowski(at)wl.sggw.pl
  • Hodowla lasu Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, Katedra Hodowli Lasu Wydział Leśny SGGW w Warszawie, andrzejczyk(at)wl.sggw.pl
  • Ornitologia Dr inż. Dorota Zawadzka, Instytut Nauk Leśnych UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, dorota_zaw(at)wp.pl
  • Entomologia Prof. dr hab. Jerzy Borowski, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii Wydział Leśny SGGW w Warszawie, jerzy_borowski(at)sggw.pl
  • Edukacja Przyrodnicza Dr inż. Marek Sławski, Katedra ochrony Lasu i Ekologii Wydział Leśny SGGW w Warszawie, mslawski(at)poczta.onet.pl
  • Dendrometria Dr inż. Szymon Bijak, Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu SGGW w Warszawie, szymon.bijak(at)wl.sggw.p
  • Botanika Dr Beata Woziwoda, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, woziwoda(at)biol.uni.lodz.pl
  • Paleoekologia Dr hab. Mariusz Lamentowicz, Zakład Biogeografii i Paleoekologii UAM w Poznaniu, mariuszl(at)amu.edu.pl
  • Użytkowanie lasu Dr inż. Paweł Staniszewski, Katedra Użytkowania Lasu Wydział Leśny SGGW w Waszawie, p.s.staniszewski(at)gmail.co
  • Redaktor językowy: Dr hab. Mariusz Gołąb, Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytet Łódzki, sereni3(at)interia.pl

  Publikacja artykułów

  Poza artykułami zamawianymi przez Redakcję istnieje możliwość zgłaszania do druku w Studiach i Materiałach CEPL oryginalnych prac mieszczących się w zakresie tematycznym czasopisma. Warunkiem przyjęcia takich artykułów do recenzji jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 200,- zł. Opłata nie podlega zwrotowi. Jeżeli artykuł zostanie zaakceptowany do druku (patrz: Recenzja) należy uiścić dopłatę w wysokości 150,- zł.

  Opłaty należy wnosić na konto Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie z dopiskiem: artykuł do SiM, imię i nazwisko autora.
  nr konta: BANK PKO S.A. I/O Brzeziny 25 12403334 1111 000027 722815.

  Osoby głoszące referaty na konferencjach CEPL są zwolnione z powyższych opłat.

  Autorów prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie ze wskazówkami podanymi w zakładce “Informacje dla autorów“.

 • Informacje dla autorów

  Instrukcja dla autorów

  Czasopismo Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie wydawane było w latach 1999-2019 w języku polskim z angielskimi streszczeniami. Zawiera oryginalne prace z dziedziny leśnictwa, edukacji przyrodniczo-leśnej oraz ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie.

  Autorzy

  Redakcja prosi o wpisywanie udziału wszystkich osób i instytucji, które wniosły istotny wkład w powstanie publikacji. Jednocześnie uważa za naganne współautorstwo publikacji w przypadku, gdy udział innych osób jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Odpowiedzialność za podanie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł. W przypadku artykułów pisanych przez więcej niż dwóch autorów, redakcja prosi o wypełnienie formularz określającego procentowy udział poszczególnych osób w tworzeniu dzieła.
  Każdy z autorów otrzymuje nieodpłatnie po jednym “egzemplarzu autorskim”.

  Dostarczenie artykułu do redakcji

  Artykuł powinien zostać przesłany do redakcji w wyznaczonym terminie w wersji elektronicznej, w postaci załącznika, na adres redakcja.sim@gmail.com. W temacie e-maila prosimy o podanie nazwiska autora, natomiast w treści powinny się znaleźć dane kontaktowe (do wiadomości redakcji).

  Artykuł powinien być zbudowany w następującym porządku:

  • tytuł pracy w języku polskim

  • imię i nazwisko autora/autorów

  • abstrakt w języku polskim (do 150 słów)

  • słowa kluczowe w języku polskim

  • tytuł w języku angielskim (zaznaczony czcionką pogrubioną) wraz z abstraktem w języku angielskim

  • słowa kluczowe w języku angielskim

  • treść artykułu

  • afiliacja autora/ autorów zawierająca nazwę instytucji, w której autor jest zatrudniony lub dla której wykonał badania wraz z adresem poczty elektronicznej

   

  Tekst, tabele, ryciny, zdjęcia

  Objętość artykułów powinna wynosić maksymalnie do 10 stron znormalizowanego maszynopisu, łącznie z literaturą, rysunkami, tabelami i wykresami. Użyta czcionka to Times New Roman 12 pkt. Zaleca się stosowanie programu Microsoft Office Word. W pliku tekstowym należy zaznaczyć sugerowane miejsca, w których mają się znaleźć tabele, ryciny i zdjęcia.

  Zdjęcia, tabele, ryciny powinny być ograniczone do niezbędnego minimum i zostać przesłane jako osobne pliki. Do przygotowania wykresów zaleca się stosowanie programu Microsoft Office Excel (preferujemy czcionkę Arial 9, opisy osi X i Y bez pogrubienia i bez kursywy, ograniczenie linii podziałowych). Zdjęcia w formacie JPG powinny być wielkości do 1 MB i rozdzielczości 300 dpi.

  Tytuły i tabele, ryciny i zdjęcia wraz z wszelkimi objaśnieniami należy podawać w wersji polsko-angielskiej. Ryciny i tabele należy ujednolicić graficznie oraz pod względem symboli i oznaczeń literowych. Podpisy (w języku polskim i angielskim) należy umieścić na osobnej stronie. Zalecane jest stosowanie skrótów: Ryc. 1. i Fig. 1.; Tab. 2. i Table 2.; Fot. 3. i Photo 3.

  Przykładowy opis tabeli:

  Tab. 1. Lokalizacja stanowisk granicznika płucnika
  Table 1. Location of sites of Lobaria pulmonaria

  Przykładowy podpis pod ryciną:

  Ryc. 1. Rozmieszczenie rewirów sóweczki Glaucidium passerinum
  Fig. 1. Distribution of the Eurasian Pygmy Owl

  Przykładowy podpis pod fotografią:

  Fot. 1. Rzeżucha rozedolistna w szkółce w Laskach (fot. M. Botanik)
  Photo 1. Cardemine resedifolia in nursery in Laski

  Cytowanie i spis literatury

  Pozycje piśmiennictwa cytuje się w tekście następująco: (Kowalski 1975), (Kowalski i Nowak 2002).

  Kilka prac jednego autora publikowanych w tym samym roku należy odróżnić małymi literami np. (Kowalski 1975a, b). Jeżeli praca ma więcej niż dwóch autorów, należy cytować: (Kowalski i in. 1988). Jeżeli autorzy mają to samo nazwisko, należy podać inicjał imienia, np. (Nowak W., Nowak A. 1988).

  Literaturę zestawia się alfabetycznie według nazwisk autorów. Wszystkie pozycje cytowane w tekście pracy należy umieścić w spisie literatury na końcu pracy. Poniżej zamieszczono przykłady cytowania prac.

  Książki i inne opracowania

  Kowalski F. 2010. Monitoring Ptaków. Raport z lat 2000-2005. Łódź , PTTT.
  Kowalski F., Nowak W. (red.) 2007. Puszcze i Lasy. Nadleśnictwo Żadne, Kowalew.

  Artykuły w monografiach

  Nowak W. 2000. Populistyka. W: Kowalski A. (red.). Monografia Rogowskiego Parku Narodowego. Rogowski Park Narodowy, Rogowo: 501-508.

  Artykuły w czasopismach

  Kowalski F. 2009. Badania nad wpływem ptaków na drzewa dziuplaste. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2 (21): 135-143.
  Nowak W. 1990. Rozmieszczenie i rozród kruka Corvus corax w Dolinie Neru. Not. Orn. 17: 218-245.

  Akty prawne

  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz. U. Nr 1991.101.444 (z późn. zm.).

  Strony www

  http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLB060020.pdf.

 • Recenzja

  Zasady recenzji tekstów w Studiach i Materiałach CEPL

  • Recenzja artykułu jest przeznaczona tylko do wiadomości autora i redakcji.
  • Do oceny powołuje się 2 niezależnych recenzentów spoza jednostki autora.
  • Autorzy i recenzenci nie będą znali swoich tożsamości.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane, raz w roku czasopismo zamieszcza na stronie internetowej (http://cepl.sggw.pl/sim/recenzja.htm) listę recenzentów współpracujących.
  • Wydawnictwo publikuje tylko artykuły oryginalne (nie publikowane wcześniej) o zakresie i treściach zgodnych z profilem wydawnictwa oraz problematyką danego zeszytu.
  • Za publikację naukową uznany jest zarówno opis badań własnych jak i opracowanie monograficzne.
  • Zauważone błędy ortograficzne/stylistyczne/interpunkcyjne prosimy poprawiać bezpośrednio w edytorze tekstów, np. w Wordzie z użyciem funkcji “Śledź zmiany”.
  • Sugerowane poprawki/zmiany prosimy zaznaczyć poprzez wstawienie komentarza bezpośrednio w edytorze tekstów, np. w Wordzie, ewentualnie sformułować je w uwagach (cześć B recenzji).
  • W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu naukowego wydawnictwa Studia i Materiały CEPL należy kwalifikować do druku prace, które mieszczą się w profilu zeszytów i wnoszą nowe wartości do poruszanej problematyki.
  • Recenzję wraz z artykułem zawierającym ewentualne sugestie korekt/zmian proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres redakcji: redakcja.sim@gmail.com
  • Redaktor zeszytu lub członek komitetu redakcyjnego przekaże artykuł do autora z prośbą o niezwłoczne dokonanie korekt/zmian zgodnych z recenzją.
  • W przypadkach konfliktowych redakcja powołuje trzeciego niezależnego recenzenta lub decyzję o publikacji podejmuje redaktor naczelny.

   Formularz recenzji tekstu zgłoszonego do druku w Studiach i Materiałach CEPL w Rogowie

   Tytuł tekstu:
   Data zgłoszenia:
   Data przekazania z prośbą o recenzję:
   Recenzent:

   Recenzja

   Część A. Proszę odpowiedzieć “tak” lub “nie” na zadane pytania, w razie potrzeby podając numery uwag w części B.

   PytanieTak/NieNr uwagi
     Czy temat mieści w profilu ogólnym Studiów i Materiałów CEPL?  
     Czy jasno sprecyzowano cel opracowania?  
     Czy opracowanie wnosi coś nowego?  
     Czy tytuł jasno i dostatecznie ściśle odzwierciedla treść?  
     Czy ujęcie tematu jest zadowalające?  
     Czy wnioski są dostatecznie uzasadnione?  
     Czy należy zaproponować zwięzłe uzupełnienia lub poprawki?  
     Czy należy zaproponować skróty lub skreślenia?  
     Czy wszystkie ilustracje są niezbędne i nadają się do przyjęcia?  
     Czy wszystkie tabele są niezbędne i nadają się do przyjęcia?  
     Czy słowa kluczowe są właściwe?  
     Czy streszczenie należycie oddaje treść?  
     Czy poziom językowy jest dostateczny?  
     Czy opracowanie:
     – nadaje się do druku w obecnej postaci  
     – nadaje się do druku z małymi poprawkami  
    – powinno być rozpatrzone powtórnie po istotnej przeróbce  
    – powinno być odrzucone  
   Czy opracowanie przyjęte powinno być zamieszczone w dziale:
    – artykułów o charakterze naukowym  
    – notatek i doniesień  
    – reportaże  

   Część B. Proszę podać uwagi ogólne i szczegółowe, a także zaproponować konkretne zmiany tekstu, jeśli są one potrzebne i możliwe.

  • Pobierz formularz recenzji

  Lista recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma “Studia i Materiały CEPL w Rogowie”

  2018 r. >>>

  2017 r. >>>

  2016 r. >>>

  2015 r. >>>

  2014 r. >>>

  2013 r. >>>

  2012 r. >>>

  2011 r. >>>

  2010 r. >>>

  2009 r. >>>

   
 • Zamawianie

  Należy wypełnić formularz zamówienia, wpisując:

  • numer zeszytu,
  • liczbę egzemplarzy, których otrzymaniem są Państwo zainteresowani,
  • dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
  • dane do faktury (nazwa firmy, adres, NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych)
  • adres, na który mają być przesłane publikacje.

  Formularz zamówienia można:

  • wysłać jako załącznik pocztą elektroniczną na adres: redakcja.sim[at]gmail.com
  • wydrukować i wysłać faksem 46 874 83 74,
  • wydrukować i wysłać pocztą na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 95-063 Rogów.

  Forma płatności:

  • przelew po otrzymaniu publikacji wraz z fakturą.

  Opłata za dystrybucję

  • 1 egz.: 20,- zł;
  • 2 do 3 egz.: 30 zł;
  • 4 do 5 egz.: 40 zł;
  • 6 do 10 egz.: – 50 zł.

  W przypadku zamawiania większej liczby egzemplarzy prosimy o kontakt.