Edukacja przyrodniczo-leśna na rzecz Botaniki

XXV KONFERENCJA Z CYKLU WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

6-7 GRUDNIA 2022 ROKU

Konferencja współorganizowana przez Lasy Państwowe

Referaty

 • Czy dotychczasowe style aranżacji kolekcji dendrologicznych wspomagają w sposób satysfakcjonujący proces realizacji dydaktyki studentów oraz edukacji społeczeństwa; propozycja nowego stylu aranżacji

  Anna Gazda

  UR w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Bioróżnorodności Leśnej

  Pierwsze kolekcje dendrologiczne miały głównie charakter parków roślin ozdobnych lub kolekcji uniwersyteckich, w których dominował zamysł związany głównie z estetyką miejsca. Najważniejsza była „malowniczość” kompozycji. Pewnej rewolucji w tego typu obiektach dokonał Karol Linneusz, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu w Uppsali. Kompozycję części ogrodu podporządkował idei, nad którą wtedy pracował – stworzył rabaty uporządkowane według cech generatywnych podobnie jak w „Systema naturae”. Ten styl kompozycji nadal można spotkać w wielu ogrodach. A może warto podążyć śladami Karola Linneusza? Jednak nie poprzez wierne naśladowanie jego stylu kompozycji, ale podjąć nowe wyzwanie? Zaproponować nowy układ pozwalający lepiej poznać interakcje zachodzące między gatunkami?

 • Doświadczenia Kampinoskiego Parku Narodowego w edukacji botanicznej lokalnych społeczności

  Anna Kębłowska, Beata Bąk

  Kampinoski Park Narodowy

  Kampinoski Park Narodowy (KPN) co roku jest organizatorem lub współorganizatorem kilkudziesięciu mniejszych i większych inicjatyw edukacyjnych związanych z przyrodą, w tym florą i roślinnością. Warto zauważyć, że edukacja i popularyzacja wiedzy przyrodniczej na terenie historycznej Puszczy Kampinoskiej sięga końca XIX wieku. Rejon Puszczy był bowiem jednym z ulubionych obiektów eksploracji dla wielu znanych botaników i krajoznawców w Polsce, np. Wojciecha Jastrzębowskiego, Józefa Rostafińskiego czy Romana Kobendzy, którzy zapraszali na wspólne wyprawy studentów, miłośników Puszczy i przyrody. Obecnie oferta edukacyjna kierowana jest przede wszystkim do mieszkańców KPN i okolic, w tym dzieci i młodzieży. Poprzez zajęcia dedykowane różnym grupom odbiorców, spotkania, wydawnictwa i akcje wolontariackie, przekazywana jest wiedza nie tylko na temat różnorodności szaty roślinnej występującej na terenie Parku i otuliny, ale także ukazywane są powiązania działalności człowieka z różnymi elementami przyrody, w tym ze światem roślinnym, oraz zagrożenia i sposoby ochrony roślinności i poszczególnych gatunków. Dobre efekty niosą akcje podejmowane w tym celu wspólne z samorządami, placówkami oświatowymi i lokalnymi organizacjami, coraz szerszym odbiorem cieszą się także działania edukacyjne w Internecie.

  W uznaniu za popularyzację wiedzy botanicznej Kampinoski Park Narodowy otrzymał w 2022 roku Medal Polskiego Towarzystwa Botanicznego im. Bolesława Hryniewieckiego za bogatą ofertę edukacyjną i różnorodne formy upowszechniania wiedzy przyrodniczej.

 • Działalność edukacyjna Arboretum SGGW w Rogowie

  Sylwia Bartkowska

  Arboretum SGGW w Rogowie

  Jedną z form działalności statutowych arboretów jest działalność edukacyjna. Arboretum SGGW w Rogowie realizuje ją wraz z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Obie jednostki należą do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, dopełniając wzajemnie swoje cele i zadania.

  Podstawowe działania w CEPL mają formę interaktywną: warsztaty w izbie edukacyjnej, karty pracy na lekcji w lesie, czy Muzeum Lasu i Drewna.

  W Arboretum filar edukacji przyrodniczej stanowią wycieczki z przewodnikiem. Dopełnienie oferty stanowią cykliczne imprezy plenerowe: „Majówka w Arboretum”, „Spacer po czerwonym dywanie”, czy Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Indywidualni zwiedzający mają możliwość zdobycia wiedzy przyrodniczej korzystając z broszury „Przewodnik po Arboretum w Rogowie”, wypożyczając audioprzewodnik, bądź też instalując darmową aplikację na smartfon.

  Wszystkie rośliny posadzone w Ogrodzie zarejestrowane są w bazie danych i naniesione na mapę numeryczną. W terenie wprowadzono system etykiet, którymi opatrzona jest większość uprawianych tu roślin.

  Ważnym elementem są tablice edukacyjne rozmieszczone na terenie Ogrodu i dotyczą zarówno konkretnych gatunków roślin, jak i zjawisk oraz procesów przyrodniczych.

  Od 2017 roku w Arboretum istnieje Ogród Ginących Roślin Świata, w którym posadzone są rośliny zagrożone wyginięciem, pochodzące z różnych strona świata.

 • Działalność edukacyjna leśnych ogrodów botanicznych

  Agnieszka Milczarek1, Bartłomiej Meres2, Mateusz Sowelo2, Renata Dudziak4, Justyna Wiland-Szymańska2, 3,  

  1Park Narodowy “Bory Tucholskie”, 2Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 3Wydział Biologii UAM, Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, 4Wydział Biologii UAM, Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody,

  Lasy Państwowe prowadzą edukację leśną w myśl Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444. W swoich strukturach PGL LP utrzymują siedem ogrodów botanicznych, które działają w zgodzie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880. Dodatkowo na terenie kraju funkcjonują dwie jednostki nawiązujące w swojej misji do ogrodów botanicznych, a mianowicie Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Wszystkie te placówki działają na styku dwóch typów uwarunkowań prawnych. Z jednej strony, jako ogrody botaniczne, a z drugiej jako ośrodki leśne. Analizie działalności edukacyjnej poddano 9 instytucji, biorąc pod uwagę ich uwarunkowania prawne, metody nauczania oraz zaplecze edukacyjne. Badania wykonano za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety przygotowanej w formularzu Google Docs. Wykazano, że ankietowane jednostki prowadzą edukację zgodnie z postulatami zawartymi w obu obowiązujących ustawach. Niemniej znaczna część ogrodów botanicznych skupia się głównie na edukacji z zakresu gospodarki leśnej i tematów pośrednio z nią związanych. Mniej uwagi poświęca się za to szeroko rozumianej bioróżnorodności, ochronie przyrody czy zagadnieniom z zakresu ekologii.

 • Edukacja, botanika i zapylacze, czyli jak oswajać skomplikowane zależności

  Magdalena Frączek

  UR w Krakowie, Wydział Leśny

  W naszej florze ponad 70% to rośliny owadopylne. “Gdyby brakło pszczół, nie tylko drzewa owocowe rodziłyby daleko słabiej – lub nawet wcale – lecz to samo stałoby się i z koniczyną, i z rzepakiem, z fasolą i ogórkami, czernicami i borówkami, nie mówiąc o niezliczonych kwiatach polnych i innych roślinach. Mamy tu piękny przykład współżycia opartego na wzajemnych usługach, tym bardziej uderzający, że żaden z partnerów nieświadom jest swej roli”. Te słowa noblisty Karla von Frisha pochodzące z jego dzieła “Życie pszczół” przedstawiają w prosty sposób skomplikowane zależności. Ukazują jak nie tylko natura, ale także ludzie są uzależnieni od łańcucha powiązań środowiskowych. Rola zapylaczy jest nie do przecenienia. Żywią się nektarem i pyłkiem roślin, stanowiąc jednocześnie pokarm dla owadów drapieżnych, ptaków czy gryzoni. Z zapylaczami nierozerwalnie są związane zapylane przez nie rośliny. One także są elementem łańcucha pokarmowego, dostarczając żywności dziko żyjącym konsumentom i człowiekowi. Las jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych obszarów dla wielu gatunków zapylaczy. W ramach projektu “Pszczoły wracają do lasu” powstała oferta edukacyjna w formie materiałów metodycznych i dydaktycznych dotycząca ochrony owadów zapylających, przeznaczona dla ośrodków edukacyjnych Lasów Państwowych. W jej skład wchodzą m.in. propozycje zajęć dla różnych grup wiekowych. Opracowanie poświęcono czterem zagadnieniom: biologii owadów zapylających, ich roli w przyrodzie i gospodarce człowieka, zagrożeniom antropogenicznym na jakie są narażone oraz sposobom ochrony zarówno pszczoły miodnej, jak i dzikich zapylaczy. Dostępność pakietu powoduje, że korzystają z niego nie tylko edukatorzy leśni, ale wszyscy, którzy prowadzą edukację przyrodniczą – od przedszkolaka do seniora. Oswajanie polega tu nie tylko na ukazywaniu skomplikowanych powiązań ekologicznych, ale też znaczeniu ochrony bioróżnorodności i pokonywaniu coraz częściej ujawniającej się biofobii.

 • Edukacja z botaniką w tle w Biebrzańskim Parku Narodowym

  Bogdan Browarski, Anna Maria Satkiewicz,

  Biebrzański Park Narodowy

  Jak zgodnie z tradycją ale w nowej odsłonie zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do spojrzenia wokół siebie i pod nogi. Jak skierować uwagę na zmniejszającą się różnorodność gatunkową. Powoli oddalamy się od tego co nas otacza, pomimo iż obecnie źródła wiedzy są powszechne i łatwo dostępne. Prowadzimy w Biebrzańskim PN Zajęcia edukacyjne związane z różnorodnością biologiczną szaty roślinnej (flora dzika i użytkowa) dla różnych grup wiekowych.

 • Jak edukować i mówić o roślinach w mieście na przykładzie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa?

  Łukasz Karabowicz, Aleksandra Konieczna, Bartosz Popczyński, Agnieszka Pietrzak, Mariusz Wrona, Hanna Merlak

  Lasy Miejskie – Warszawa – Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

  Wyraźnie widoczne staje się stopniowe odłączanie się ludzi od otaczającej przyrody. W referacie przedstawiamy działania podejmowane przez naszą jednostkę, które mogą temu zaradzić.

  Lasy Miejskie – Warszawa prowadzą działalność edukacyjną na terenach leśnych Warszawy. Co roku instytucja przyjmuje kilka tysięcy uczestników. Prowadzone zajęcia dają możliwość poznania stołecznych lasów. Na spotkaniach staramy się przekazywać wiedzę przyrodniczą oraz inspirować uczestników do samodzielnych poszukiwań.

  W trakcie pandemii Covid19 prowadzenie zajęć edukacyjnych zostało częściowo przeniesione do przestrzeni internetowej. Nie skupialiśmy się jednak wyłącznie na prowadzeniu zajęć online. Zaprojektowaliśmy serię filmową „Leśne Safari”, w której w przystępny sposób prezentujemy przyrodę stolicy, oraz zachęcamy do wyjścia do lasu bazując na zadaniach terenowych dla oglądających.

 • Jak efektywnie uczyć geobotaniki?

  Artur Obidziński

  SGGW Wydział Leśny Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

  Jednym z niezbędnych warunków skutecznej edukacji jest wewnętrzna motywacja uczniów. Do jej uzyskania (a właściwie utrzymania) w procesie kształcenia, potrzebne jest  uwzględnienie, w możliwie dużym stopniu, takich czynników jak: rzeczywiste znaczenie zadania, możliwość wyboru sposobu jego realizacji, dobrowolność zaangażowania ucznia, samodzielność, odpowiedzialność, współpraca. Referat przedstawi sposoby włączania wyżej wymienionych determinant w formalne i nieformalne nauczanie zagadnień geobotanicznych. Przedstawione będą przykładowe, prowadzone w SGGW zajęcia kursowe i pozalekcyjne oraz stosowane w ich ramach zadania cząstkowe. Omówione będą sposoby ich realizacji, możliwości i ograniczenia ich stosowania oraz uzyskiwane rezultaty.

 • Karpologia na bezdrożach - owoce dzikich drzew i krzewów w edukacji terenowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

  Artur Golis

  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

  Od zawsze owoce dzikich drzew i krzewów były przedmiotem zainteresowania człowieka. Były pokarmem lub tylko przyprawą, lekarstwem lub trucizną, paszą lub przynętą, służyły rytuałom lub procesom technologicznym. Przyspieszenie naszego rozwoju cywilizacyjnego sprawiło, że przez kilka ostatnich pokoleń zatraciliśmy wiedzę o przynależności gatunkowej i właściwościach użytkowych dzikich owoców. Zachowaliśmy jednak głęboko, ewolucyjnie zakorzenioną ciekawość w tym zakresie.

  W ramach realizowanych przez ZPKWW zajęć terenowych, wykorzystujemy naturalne zainteresowanie owocami po to, aby nie tylko zaprezentować dany gatunek i jego zastosowanie, ale również wykorzystać poszczególne taksony dla bardziej złożonej narracji, przekazując naszym odbiorcom informacje w następującym zakresie tematycznym:

  • Botanicznych aspektów genezy, budowy i funkcji owoców (karpologia).
  • Funkcji biocenotycznej np. zależności międzygatunkowych związanych z owocami.
  • Znaczenia owoców dla człowieka (usługi ekosystemowe).
  • Wartości bioindykacyjnych poszczególnych gatunków.
  • Walorów estetycznych i krajobrazowych.

  W ramach zaproponowanego tematu, chcielibyśmy podzielić się z uczestnikami konferencji naszymi doświadczeniami w tym specyficznym wymiarze realizowanej przez nas edukacji terenowej. Korzystając z obecności ekspertów chcielibyśmy również poddać dyskusji przyjęte założenia merytoryczne i metodyczne.

 • (Nie-) Modna botanika

  Beata Woziwoda

  Uniwersytet Łódzki, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

  Autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: Jaka jest pozycja botaniki jako nauki we współczesnym świecie i jaka jest ta współczesna botanika? Czy botanika jest dziś ‘modna’ czy ‘niemodna’ i jakie mogą być konsekwencje dominacji jednego z tych dwóch przeciwstawnych ‘trendów modowych’? Czy przekazywanie wiedzy botanicznej oraz kształcenie kolejnych pokoleń botaników ma sens? Czy na byciu botanikiem i na znajomości botaniki można zbudować karierę zawodową? Czy możemy /musimy/ coś z-robić, by zwiększać zainteresowanie botaniką wśród edukatorów, nauczycieli i wśród uczniów, czy też nie?

 • Obrazy satelitarne i zdjęcia wykonywane za pomocą dronów w badaniach zjawisk fenologicznych roślinności: propozycja zajęć edukacyjnych

  Krzysztof Będkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

  Fenologiczna zmienność roślinności jest wdzięcznym polem do obserwacji przyrodniczych, które mogą być prowadzone w różnej skali przestrzennej – od pojedynczych drzew (krzewów), aż do całego kraju. Proponuję wykorzystanie w tym celu zdjęć wykonywanych za pomocą kamer przenoszonych przez drony albo… satelity. W referacie przedstawię, jak można samodzielnie pozyskać i przetwarzać te obrazy, aby śledzić przebieg zjawisk fenologicznych, szczególnie wiosennych i jesiennych. Niezbędne do tego oprogramowanie i obrazy satelitarne można pozyskać z ogólnodostępnych źródeł. A zdjęcia z dronów wykonać we własnym zakresie…

 • Od pomysłu do realizacji – ogród pokazowy w Nadleśnictwie Pisz

  Przemysław Szabłowski

  Nadleśnictwo Pisz

  Rok 2022 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej „Rokiem Botaniki”. Lasy Państwowe, jako organ państwowy, edukują przyrodniczo społeczeństwo od wielu lat. W związku z obchodami roku botaniki Nadleśnictwo Pisz postanowiło założyć ogród pokazowy, w bezpośrednim sąsiedztwie swojej siedziby. Powstający ogród posiadał będzie nie tylko walory estetyczne, ale także edukacyjne. Okazy, które zostały tam dotychczas posadzone to gatunki rodzimo występujące na terenie Puszczy Piskiej (m.in.: bez czarny, głóg jednoszyjkowy, kalina koralowa), jak również rośliny istotne użytkowo, które na przykład są ważnym pożytkiem pszczelim (m.in.: ogórecznik lekarski, nostrzyk lekarski, przegorzan kulisty) lub wykorzystywane są w kulinariach i medycynie (m.in.: macierzanka piaskowa, kozłek lekarski, arcydzięgiel litwor). Promowanie botaniki poprzez udostępnienie ogrodu społeczeństwu podnosi świadomość na temat bioróżnorodności oraz możliwych zastosowań roślin towarzyszących człowiekowi.

 • Pogromcy leśnych mitów – wirtualna ścieżka na smartfony

  Grażyna Głuch

  IBL w Sękocinie Starym

  W Instytucie Badawczym Leśnictwa w ofercie edukacyjnej znaleźć można i skorzystać z dwóch wirtualny edukacyjnych propozycji: wirtualnej ścieżki edukacyjnej oraz zajęć edukacyjnychz wykorzystaniem technologii VR.

  Na temat lasów i ich mieszkańców istnieje wiele nieprawdziwych przekonań, opinii oraz niezweryfikowanych naukowo informacji, słowem – mitów. W ostatecznym rozprawieniu się z tymi mitami może być pomocna wirtualna ścieżka edukacyjna „Pogromcy leśnych mitów”. Jest to gra – quiz edukacyjny na smartfony. Z tablicy z kodem QR lub w sklepie Google Play można pobrać bezpłatną aplikację beFOGG oraz uruchomić grę. Zadaniem użytkowników jest odszukanie 8 wirtualnych przystanków w terenie i rozwiązanie 32 quizów. Po dotarciu do danego przystanku automatycznie uruchamiany jest quiz dotyczący mitu związanego kolejno z: Instytutem, owadami, drzewami, lasami, grzybami, pożarami, ssakami i ptakami. W grze oprócz części opisowej znajdują się liczne zdjęcia, głosy zwierząt oraz film. Długość trasy: 500 metrów, czas przejścia 45 minut.

  Oferta Instytutu została wzbogacona o nowoczesne formy kształcenia z poszerzeniem niektórych zagadnień z zakresu botaniki a także z wykorzystaniem w procesie edukacji technologii pozwalających na organizację interaktywnych zajęć w salach edukacyjnych i w terenie.

 • Przyrodnicy w krainie aplikacji - zło konieczne czy nowoczesne narzędzie pozwalające realizować projekty edukacyjne i proces dydaktyczny również w formie zdalnej z zachowaniem interakcji uczeń/student-nauczyciel w czasach ograniczeń kontaktów interpersonalnych

  Anna Gazda

  UR w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Bioróżnorodności Leśnej

  Od lat toczy się dyskusja o negatywnym wpływie „internetu” czy też „komputerów, smartfonów” na psychikę młodych ludzi, na jakość komunikacji interpersonalnej czy też na zachowania społeczne. Zwłaszcza w minionym okresie związanym z pandemią problem ten narastał bardzo szybko. Okazało się jednak, że czasami smartfon i komputer pomagał realizować proces dydaktyczny, zachować realne interakcje student/uczeń-nauczyciel, rozwijać pasje tych pierwszych. W ostatnich czasach, dzięki współpracy przyrodników z informatykami, programistami stworzono kilka ciekawych aplikacji na urządzenia mobilne, pozwalających rozwijać umiejętności dobrego obserwatora (postrzeganie ważnych cech diagnostycznych, umiejętność poprawnej dokumentacji obserwacji i stanowiska obserwowanego taksonu). Między innymi aplikacja iNaturalist jest tego typu oprogramowaniem, które pomogło nam w trudnych czasach, a teraz nadal chętnie do niego sięgamy.

 • Rola projektów Citizen Science w zakresie poznania różnorodności gatunkowej roślin

  Anna Gazda

  UR w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Bioróżnorodności Leśnej

  Citizen Science termin, który coraz częściej pojawia się w kontekście badań naukowych. Tego typu projekty są bardzo popularne przede wszystkim w USA oraz Europie Zachodniej. W krajach środkowej i wschodniej Europy cieszą się o wiele mniejszą popularnością. To czym wyróżniają się od tradycyjnych projektów realizowanych przez naukowców, to zaangażowanie do współpracy amatorów, hobbystów, osób, które nie zajmują się profesjonalnie danym zagadnieniem. Szczególne znaczenie projekty Citizen Science odgrywają w zakresie poznawania różnorodności gatunkowej roślin. Dzięki współpracy naukowców, którzy przygotowują profesjonalnie opracowane projekty (metodykę): naukowcy dysponują coraz większą liczbą obserwacji przyrodniczych, które można zweryfikować, a hobbyści w tym samym czasie poznają nowe taksony, ich zmienność morfologiczną, fenologiczną, ich rozmieszczenie, a przede wszystkim informacje o nazwie udokumentowanego gatunku, lub potwierdzenie oznaczenia. W ten sposób Pasjonat botaniki ma możliwość poznać nowe taksony, a także różne aspekty różnorodności gatunkowej roślin.

 • Rośliny zagrożone wyginięciem w edukacji przyrodniczo-leśnej Arboretum w Kopnej Górze

  Iwona Zinkiewicz1, Dan Wołkowycki2

  1Nadleśnictwo Supraśl, 2Politechnika Białostocka, Instytut Nauk Leśnych,

  Nadleśnictwo Supraśl wraz z Instytutem Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej prowadzi ochronę zagrożonych gatunków roślin. Dotyczy to przede wszystkim roślin z Puszczy Knyszyńskiej. Miejscem hodowli tych roślin jest Arboretum w Kopnej Górze, które jest prowadzone przez Nadleśnictwo. Sukcesem są już między innymi takie rośliny jak sasanka otwarta, wierzba lapońska, pszczelnik wąskolistny, goździk pyszny czy oman wierzbolistny. Część roślin jest już przenoszona na miejsca stałe. Na razie w arboretum. W dalszej perspektywie rośliny będą „zwracane naturze”. Temat jest także wykorzystywany w edukacji przyrodniczo-leśnej, jaką prowadzi Nadleśnictwo Supraśl. Rośliny chronione są tematem gier terenowych, które są do wykorzystania w arboretum. Także przy każdym spacerze edukacyjnym po leśnym ogrodzie jest poruszany temat roślin chronionych. Wszystko to ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na ważny temat ochrony roślin zagrożonych w środowisku naturalnym.

 • Włączanie grup wykluczonych społecznie do edukacji przyrodniczej poprzez aktywności dostosowane do ich możliwości. Potencjał ogrodów botanicznych i arboretów na przykładzie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

  Elżbieta Skrzymowska

  Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

  Ogrody botaniczne i arboreta to miejsca, których przestrzeń naturalnie predestynuje do działań z zakresu hortiterapii czy lasoterapii. Potencjał takich działań jest ogromny i służyć może grupom spotykającym się z wykluczeniem społecznym.

  Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu od dwóch lat współpracuje z lokalnymi placówkami takimi jak: Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Raciborzu i Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu. Podopieczni tych placówek wykonują społecznie różne prace porządkowo – ogrodnicze na terenie Arboretum Bramy Morawskiej, czy to w ramach praktyk wspomaganych czy też przysposobienia zawodowego. Mają w ten sposób kontakt z naszymi nasadzeniami w kolekcjach roślinnych, jak też z naturalnym środowiskiem leśnym w leśnej części naszego Arboretum. Edukacja przyrodnicza nie odbywa się tu wprost, jest jednak istotnym „ubocznym” efektem ich pracy. Mówimy tu o osobach z niepełnosprawnościami i młodocianych skazanych za przestępstwa. Nie są to grupy, które w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę w edukacji przyrodniczej, a poprzez odbywanie praktyk na terenie naszego Arboretum uczą się wiedzy o roślinach, o ekologii lasu, podstawowych umiejętności ogrodniczych i poszanowania dla przyrody. Chcemy się podzielić naszym dotychczasowym doświadczeniem z dwuletniej współpracy z tymi placówkami i zachęcić do prowadzenia podobnych działań w Państwa lokalnych społecznościach.

Warsztaty

 • Kosmetyki z suszonymi ziołami (mydła)

  Bogdan Browarski, Anna Maria Satkiewicz,

  Biebrzański Park Narodowy

  Zrób coś dla siebie i dla środowiska… Warsztaty sporządzania kosmetyków naturalnych z suszonymi ziołami (mydła). Jak zrobić kosmetyki z całkowicie lokalnych produktów? Jak zmniejszyć swój ślad odciskany na środowisku. Jak zadbać o swoje zdrowie i zmniejszyć ilość chemii wcieranej w skórę. Odpowiedź jest wokół nas. Na naszych warsztatach dowiemy się jakich ziół i olejków zapachowych można użyć do wyrobu naturalnych kosmetyków. Nie zrobimy wprawdzie sami bazy mydlarskiej ale wykorzystamy gotowe produkty roślinne. Uczestnicy wykonają swoje własne mydła z dodatkiem biebrzańskich ziół.

 • Rozpoznajemy liście i robimy makramy

  Bogdan Browarski, Anna Maria Satkiewicz,

  Biebrzański Park Narodowy

  Rozpoznawanie gatunków drzew po liściach. Następnie uczestnicy wykonają swoje okazy z makramy tak aby nawiązywały do natury.

 • „Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy”

  Witold Ciechanowicz

  Nadleśnictwo Gdańsk 

  Oparty o metodę schematycznego rysowania liści drzew Grażyny Głuch (Rysujemy, Malujemy drzewa poznajemy, Oficyna Wydawnicza Forest). Zajęcia wzbogacone o warstwę gawędy o zastosowaniach drewna były prowadzone przeze mnie co najmniej kilkadziesiąt razy w LOB Marszewo, oraz kilkaset razy w trakcie pandemii online. Doskonałe zajęcia dla różnych grup wiekowych, z powodzeniem mogą być prowadzone przez każdego edukatora, również zupełnie bez uzdolnień plastycznych.

 • Wirtualny las. Przygoda prawdziwa

  Grażyna Głuch

  IBL w Sękocinie Starym

  Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości pt. „Leśna przygoda VR. Wirtualny las – przygoda prawdziwa”. Zarówno odpowiedni sprzęt jak i grafika oraz programowanie zostały zakupione w ramach zakończonego 30 września 2022 roku projektu „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska        i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W 2020 roku zrealizowano 5 wirtualnych modeli drzewostanów: „Karkonosze – las świerkowy”, „W lesie jak  w domu – las bukowy” oraz „Bory Tucholskie – bór sosnowy”, „Dąbrowa Krotoszyńska – las dębowy”, „Puszcza Białowieska – las grądowy”. Na efekt końcowy składa się około 120 pojedynczych modeli (w tym. ok. 10 gatunków drzew, 6 gatunków krzewów i krzewinek, 18 gatunków roślin runa) oraz 30 interaktywnych zadań, w tym 3 gry rywalizacyjne oraz podkład muzyczny i dźwiękowy. W modelach roślin uchwycono również elementy, takie jak: sadzonki, nasiona, szyszki, kwiaty z widocznymi słupkami i pręcikami.

Przewodniczący Konferencji

Dr hab. Roman WÓJCIK

dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

22/5938000, roman_wojcik@sggw.edu.pl

Sekretarz Konferencji

Mgr Dariusz ANDERWALD

kierownik CEPL i MLiD, SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

46/8748374, dariusz_anderwald@sggw.edu.pl